พันธกิจ

พันธกิจ

 

1. จัดหายา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ครบวงจร สำหรับทุกเพศ ทุกวัย

2. ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและตอบสนองสังคมสุขภาพ

3. เป็นคู่ค้าและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบที่ยั่งยืนและได้ประโยชน์ร่วมกัน

4. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม สร้างเสริมวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การบริการ และ ระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

6. พัฒนาศักยภาพด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่จำเป็น เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด

7. พัฒนาบุคลากร ให้มีจิตใจพร้อมให้บริการและจิตสาธารณะพร้อมตอบสนองความต้องการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


18 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 1215 ครั้ง

Engine by shopup.com