สาสน์จากผู้บริหาร

สาสน์จากผู้บริหาร

           บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์  โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ยา อาทิ กลุ่มโรคกระดูกและข้อ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มยาปฏิชีวนะ กลุ่มยาสำหรับโรคผิวหนัง และยากดภูมิคุ้มกัน เป็นต้น โดยมุ่งเน้นราคาที่สมเหตุสมผลและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้บริการลูกค้าที่ รวดเร็วสม่ำเสมอ  

           

       มาตรฐานการทำงานที่ดี จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นความมุ่งมั่นในการทำงาน การร่วมแรงร่วมใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือกันของพนักงาน คือสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้แคสป้าเข้มแข็งเจริญเติบโต รุดหน้าสู่วิสัยทัศน์ และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจยาในประเทศไทย   

         

       ทรัพยากรบุคคล คือ องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งขององค์กรเรา  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับจึงจัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อฝึกฝนให้พนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบันอย่างเต็มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานต่อไปใน การเติบโตในอาชีพการงานต้องอาศัยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ การศึกษากระบวนการทำงาน การพัฒนาหาความรู้ใหม่ๆและความตั้งใจจริงของพนักงาน ทั้งนี้ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อท่านเห็นคุณค่าและความสำคัญในงานของท่านที่มีต่อระบบงานของบริษัทฯ การบรรลุเป้าหมายของหน้าที่รับผิดชอบของท่านคือองค์ประกอบสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร 

 "ผมหวังว่า พนักงานทุกท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง"


25 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 7395 ครั้ง

Engine by shopup.com