ABOUT US

     
  Backgroud : บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งหมายในการจัดหายาสามัญจากโรงงาน ที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย, งบประมาณโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนเป็นสำคัญ  
     
  Product Information : ในปัจจุบันบริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ยา อาทิ กลุ่มโรคกระดูกและข้อ, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุ่มยาปฏิชีวนะ, กลุ่มยาสำหรับโรคผิวหนัง และยากดภูมิคุ้มกัน เป็นต้น  
     
  Manufacturers : ผู้ผลิตที่บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เลือกสรรมานั้นได้รับรองคุณภาพการผลิตทั้งในระดับประเทศ และระดับมาตรฐานสากล เช่น USFDA, UKMHRA etc.  
     
  Quality Assurance : บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงคุณภาพของยาเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายการรับประกันคุณภาพโดยส่งยาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ณ สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการควบคุมการเก็บรักษาสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค